Jdi na obsah Jdi na menu
 


Řád ochrany zvířat

ŘÁD OCHRANY ZVÍŘAT PŘI VEŘEJNÉM VYSTOUPENÍ PSŮ – PŘI SOUTĚŽI O NEJKRÁSNĚJŠÍHO VOŘÍŠKA A PSA BEZ PP ORGANIZOVANÉM ZDEŇKOU FLAJŠINGEROVOU, SIMONOU HAMRLOVOU A KATEŘINOU HASCHKOVOU

 

 

Čl. 1

 Identifikační údaje pořadatele pořádajícího veřejné vystoupení

 

(1) Tento řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení byl zpracován a je určen pro tyto osoby: Flajšingerová Zdeňka, narozena dne 21.8.1978, bytem Náves 76, Šaratice; Hamrlová Simona, narozena dne 25.7.1975, bytem Zbýšov 241 a Haschková Kateřina, narozena dne 17.6.1977, bytem Zbýšov 140 (dále jen pořadatelé).

 

(2) Osoby uvedené v odstavci 1 jako pořadatelé veřejného vystoupení v souladu s ustanoveními zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, vydávají po projednání a schválení  Ministerstvem zemědělství tento „Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení - při soutěži o nejkrásnějšího voříška a psa bez PP organizovaném Zdeňkou Flajšingerovou, Simonou Hamrlovou a Kateřinou Haschkovou “ (dále jen ,,Řád“).

 

 

Čl. 2

Účel řádu

 

(1) Účelem Řádu je metodicky stanovit podmínky ochrany zvířat a pravidla k předvádění zvířat při veřejném vystoupení podle současných požadavků na ochranu zvířat a péči o jejich pohodu. Cílem veřejného vystoupení je upozornit veřejnost na situaci psů v útulcích a pomoci mediálně i finančně řešit problematiku opuštěných psů.

 

(2) Tento Řád neumožňuje použití zvířat pro přípravu a provedení triků, nebo výkonů v divadelním a varietním představení, filmu, televizním programu nebo podobném veřejném představení.

 

(3) Řád nenahrazuje ustanovení a podmínky stanovené právními předpisy, zejména zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů (např. doklad o provedení stanovených vyšetření zvířat, kontrola zdravotního stavu zvířat).

 

 

Čl.  3

Druh zvířat, která se veřejného vystoupení účastní

 

(1) Řád se vztahuje na dále uvedený maximální počet a druh zvířat při veřejném vystoupení. Maximálně 150 psů s průkazem původu i bez průkazu původu, všech plemen nebo kříženců.

 

(2) K veřejnému vystoupení lze používat jen zvířata zdravá a v dobré kondici.

 

(3) Podle tohoto Řádu se veřejného vystoupení nezúčastní:

a)      štěňata mladší 3 měsíců, hárající feny, březí feny ve druhé polovině březosti, kojící feny do 50 dnů po porodu,

b)      psi zranění, nemocní nebo podezřelí z onemocnění, které by ovlivnilo jejich výkon nebo jim působilo bolest, utrpení nebo poškození jejich zdravotního stavu,

c)      psi, kteří jsou léčeni; takoví psi se mohou účastnit pouze po vyšetření veterinárním lékařem a s jeho souhlasem,

d)     psi, jejichž kondice neodpovídá předpokládané zátěži,

e)      psi - agresivní vůči lidem a ostatním psům, či psi neovladatelní svými psovody,

f)       psi se zákrokem provedeným v rozporu s ustanovením § 4 odst. 1 písm. g) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zejména psi s kupírovanýma ušima,

g)      psi pod vlivem zakázaných látek (doping), nebo které účastník (chovatel) odmítl podrobit vyšetření, jež bylo při podezření z užití těchto látek požadováno k jejich zjištění,

h)      psi přepravení na veřejné vystoupení nevhodným způsobem, přepravním prostředkem nebo za podmínek, které nejsou v souladu s tímto Řádem.

 

 

 

Čl.  4

Způsob manipulace se zvířaty s popisem a charakteristikou činností
prováděných se zvířaty

 

(1) Cílem předvedení psa je pouze hodnocení jeho exteriéru. V rámci veřejného vystoupení se soutěží o nejkrásnějšího psa. Psi nepředvádějí žádné dovednosti, neprobíhají jiné soutěže, než je soutěž týkající se vzhledu psa.

 

(2) Psi jsou předváděni v prostorech vytyčených páskou. Jsou předváděni v pohybu (krok nebo lehký klus) a v postoji. Po celou dobu posuzování je pes veden majitelem volně na vodítku. U psů probíhá obecné a krátké posouzení v pohybu – pes je veden v kruhu kolem rozhodčího ve volném klusu nebo v kroku (cca 2-5 minut) a v postoji – pes stojí na zemi, volně na vodítku a rozhodčí zběžně hodnotí jeho exteriér (cca 10 minut). Hodnocení v pohybu i v postoji je prováděno krátce, po nezbytně nutnou dobu. Neprovádí se kontrola chrupu, u samců kontrola varlat, měření a vážení psů.

 

(3) Pes nesmí projevit agresivní chování vůči osobám, které jej se souhlasem chovatele prohlížejí. Při projevu agresivity je pes z veřejného vystoupení vyřazen.

 

(4) Veřejné vystoupení probíhá poměrně krátce – přibližně 4 hodiny. Veřejné vystoupení se koná ve venkovním prostředí pouze v letním období, kdy nehrozí nízké teploty.

 

(5) Volné pobíhání psů není dovoleno, každý pes musí být opatřen vodítkem, kousaví psi dle uvážení chovatele náhubkem. Chovatelé jsou povinni mít psy po celou dobu konání veřejného vystoupení pod svým dohledem. Je zakázáno ponechávat uvázané psy bez dozoru.

 

(6) Pokud psi nejsou přímo předváděni na veřejném vystoupení, není s nimi přímo manipulováno (tj. nejsou předváděni), je nutné, aby jim psovod zajistil dostatečnou péči a pohodu, nechal je dostatečně proběhnout, odpočinout, vyvenčit a nakrmit a napojit. Viz čl. 6 odst. 6 a 7.

 

 

Čl.  5

Zařízení, vybavení, pomůcky pro manipulaci, předvádění
nebo jinou činnost se zvířaty

 

(1) Prostor pro předvádění psů musí být vytyčen takovým zařízením, které nemůže způsobit poranění psa. Zařízení musí být dostatečně stabilní, aby se nepřevrhlo při náhodném zavadění o ně a nezpůsobilo tak psu stres či dokonce zranění. Podle místních podmínek mohou být prostory pro předvádění psů vytyčeny na venkovním prostranství např. tyčemi různého průřezu bez ostrých hran a zakončení, které mohou být pevně ukotveny v zemi, nebo v podstavci, který zaručuje stabilitu. V krytých prostorách je možno pro vytyčení prostor pro předvádění psů použít obdobných zařízení s podstavci a nebo pevných součástí stavby, jako jsou např. podpěrné sloupy.

 

(2) Mezi vytyčovacím zařízením je natažena měkká a pružná, zpravidla plastová páska, která nemůže psu způsobit poranění. Tato páska viditelně vyznačuje prostor pro předvádění psů. Pokud by barva vytyčení splývala s podlahou, je třeba její výrazné označení alespoň na několika místech po obvodu.

 

(3) Podle tohoto Řádu nikdo nesmí použít pomůcky a součástky, které by mohly způsobit poškození zdraví, bolest nebo snížení pohody psa. Není povoleno používat

a)      stahovací obojky bez mechanického omezení úplného zatažení smyčky, obojky s ostny  elektronické obojky a obojky které vydávají elektrický impuls,

b)      vybavení a pomůcky, které ovlivňují chování psa vyvoláváním negativních zvukových, pachových nebo jiných chemických podnětů,

c)      poškozenou výstroj a výcvikové pomůcky, které by mohly zranit psa nebo mu působit jiné utrpení,

d)     náhodně použité předměty (klacky, hole apod.) nebo drát, provaz apod. k uvazování psa.

 

(4) Účastník se psem (psovod) je povinen po celou dobu konání veřejného vystoupení zabezpečit pro svého psa napájení a zajistit mu prostředky pro napájení (miska, napáječka…), případně krmení a prostředky pro podávání krmení po celou dobu veřejného vystoupení.

 

 

 

Čl.  6

Prostory, ve kterých se veřejné vystoupení provádí

 

(1) Prostor pro předvádění psů musí být dostatečně prostorný s ohledem na velikost plemene, které je předváděno (pes se předvádí i v pohybu, proto mu musí být umožněn přirozený pohyb krokem a musí mu být dána možnost se přirozeně rozběhnout a zastavit se).

 

(2) Pes se pohybuje obvykle venku na přírodním povrchu, na travnaté ploše nebo na umělém povrchu (např. beton, asfalt) nebo v hale s podlahou (běžné podlahové krytiny používané v komunální výstavbě) upravenou tak, aby nepůsobila psům utrpení.

 

(3) Povrch prostoru pro předvádění psů musí zaručit psu přirozený pohyb, tedy nesmí klouzat. Pokud jde o venkovní prostory – povrch musí být upraven tak, aby na něm nebyly terénní nerovnosti. Travnatý povrch se upravuje sečením nakrátko, přírodní povrch jako je např. písek, zemina, oblázky, je nutno takto upravit např. uhrabáním. Umělé povrchy jako je např. beton, asfalt a jiné musí být také prosté děr. Na povrchu prostoru pro předvádění psů nesmí být materiál, který by mohl způsobit psu zranění (např. ostré kamínky) a musí být zbaven všech nebezpečných materiálů, které by mohly psa zranit (např. střepy, zbytky kovových materiálů). Na povrchu nesmí být odpadky a nečistoty. Na povrchu prostoru pro předvádění psů nesmí být louže vody. Povrch prostor pro předvádění psů v halách musí být neklouzavý, pokud možno rovný, bez děr, nerovností a pevných překážek (např. hřebíky, zbytky konstrukcí). Část povrchu je opatřena kobercem. Pořadatel před zahájením činnosti posoudí vhodnost povrchu, prověří výskyt nebezpečných předmětů (např. skleněné střepy, kov), případně zabezpečí opatření k předcházení poranění psů. V krajním případě může zrušit předvádění v takto nebezpečném prostoru.

 

(4) Pokud dojde při extrémních teplotách k nadměrnému ochlazení nebo naopak ohřátí povrchu prostor pro předvádění psů, mohou být psi na těchto plochách předváděni pouze po dobu nezbytně nutnou, aby nedošlo k jejich podchlazení nebo přehřátí. Posouzení tohoto stavu a nařízení vyplývajících opatření jsou v kompetenci pořadatele, případně veterinárního lékaře zajištujícího veterinární péči na veřejném vystoupení. Při nízkých teplotách je nutno opatřit povrch vhodnou izolací - např. kobercem. Při vysokých teplotách je možno plochu chladit např. kropením vodou. Pokud toto není možné zajistit, rozhodne pořadatel, případně veterinární lékař zajištující veterinární péči na veřejném vystoupení, zda je možné na takové ploše pokračovat v konání veřejného vystoupení.

 

(5) Pořadatelé v místě veřejného vystoupení před zahájením a v průběhu veřejných vystoupení zajistí:

a) vhodné místo a vybavení pro vykládání zvířat - volný prostor bez překážek a předmětů, které by psům při opouštění přepravních prostorů mohly způsobit poranění. Psy smí majitel nakládat a vykládat pouze způsobem, který jim nezpůsobí utrpení a poškození jejich zdravotního stavu,

b) dostatečný zdroj zdravotně nezávadné vody. Tímto zdrojem může být vodovodní přípojka na veřejný či jiný vodovod a nebo voda přivezená např. v cisternách. Za minimální spotřebu vody na den bez extrémních klimatických podmínek a psa střední velikosti lze považovat 2 litry. Pro psy velkých plemen s kohoutkovou výškou nad 50 cm se uvažovaná spotřeba vody úměrně zvyšuje až na 5 l na psa a den. Uvažovaná spotřeba vody se zvyšuje se zvyšující se venkovní teplotou. Místo, kde je zdroj vody pro psy, musí být výrazně označené a snadno dostupné. Všichni majitelé psů, kteří se veřejného vystoupení zúčastní, jsou upozorněni na místo, kde lze psy napájet.

c) dostatek prostor pro venčení psů. Tato místa musí být zřetelně označena a dobře přístupná všem psům, zejména v halách. Pořadatel musí zajistit úklid těchto prostor v průběhu veřejného vystoupení a po skončení jejich asanaci,

d) zabezpečení zvířat před nepříznivým počasím a výraznými rozdíly v klimatických podmínkách, viz odst. 6, 7,

e) odpovídající počet, poučení a vhodné označení (pořadatelské pásky, apod.) a kontrolu činnosti osob, které budou organizačně veřejné vystoupení zajišťovat a stanoví konkrétní postup při jejich činnosti,

f) vymezení vhodného prostoru pro převádění a posuzování psů, s dostatečně velkým manipulačním prostorem tak, aby manipulace s předváděnými psy byla bezpečná a nedocházelo k utrpení zvířat (vzájemné útoky apod.),

g) kontrolu při využití prostor pro psy, jejich posuzování apod., aby byla udržována čistota, v případě uzavřených prostor zajištěno jejich větrání a objem vzduchu tak, aby odpovídaly věkové kategorii a plemenu psů, byly přiměřené počtu psů a minimalizovaly negativní vlivy vyvolané prostředím (např. zamezení prašnosti),

h) zabezpečení prostor pro psy před přístupem jiných zvířat (např. toulavých psů), nepovolaných osob a opatření nezbytná pro zabránění úniku psů,

i) zabezpečení a vymezení prostorů pro diváky, pomocných prostorů a organizaci parkování dopravních prostředků, přepravních přívěsů, pomocného vybavení apod. tak, aby bylo minimalizováno riziko možného utrpení psů, kteří se veřejného vystoupení zúčastní,

j) prostor pro případnou izolaci poraněných nebo nemocných psů,

k) vymezený prostor pro provádění veterinární péče a poskytnutí první pomoci psům.

 

(6) Pokud nejsou k dispozici trvale vybudované prostory (kotce apod.) pro psy, pořadatel zajistí pro psy, kteří právě nejsou předváděni, klidné místo (minimální plošné rozměry 2 x 2 metry pro 1 psa), které je chráněné před nepříznivým působením klimatických vlivů (zastínění, nebo přístřešek, nebo umístění v místnosti), kde je možné psy bezpečně „odložit“ - zabezpečit je proti úniku, zabezpečit péči o ně, včetně podání krmiva a napájení. Individuální péči o psy včetně potřebných pomůcek si zajistí každý majitel psa (psovod) sám. Pořadatelé stanoví osobu, která bude sledovat chování psů v tomto prostoru, tak, aby se předešlo jejich případnému poranění nebo jinému utrpení. Na takových plochách mají psi možnost odpočívat na podložkách nebo v odkládacích boxech. Je třeba oddělit místa pro odpočívající psy od míst, kde dochází ke kontaktu s návštěvníky veřejného vystoupení.

 

(7) Chovatel psa (psovod) je povinen sledovat svého psa, pravidelně ho venčit a průběžně mu zajišťovat napájení a krmení v dostatečném množství, aby neutrpěla jeho pohoda a zajistit mu odpočinek. Chovatel psa je povinen podílet se odpovídajícím způsobem na ochraně svého psa proti utrpení (např. povětrnostními vlivy). V hale se doporučuje psu zajistit vhodnou podložku na ležení, či box pro zajištění pokud možno nerušeného odpočinku. Ve venkovních prostorách se doporučuje výše uvedené doplnit podle počasí a ročního období případně i přikrývkou pro psa, deštníkem či slunečníkem, nebo jinou clonou.

 

 

Čl.  7

Přeprava zvířat na veřejná vystoupení zvířat

 

(1) Přeprava zvířat musí být prováděna v souladu se zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů a s přílohou č. 3 vyhlášky č. 4/2009 Sb., o ochraně zvířat při přepravě. Psi jsou na veřejné vystoupení přepravováni většinou osobním vozem, a to majitelem psa. Psy lze přepravovat jedině tehdy, pokud jejich zdravotní stav plánovanou přepravu dovoluje. To znamená, že je za účelem veřejného vystoupení zakázáno přepravovat psy nemocné nebo zraněné.

 

(2) Zejména je nutno dodržovat následující zásady:

a) chovatel musí zajistit dostatek prostoru k tomu, aby zvířata mohla zaujmout odpovídající přirozenou polohu, která jim umožní korigovat pohyby vozidla,

b) větrání a objem vzduchu v dopravních prostředcích tak, aby odpovídaly podmínkám přepravy a byly přiměřené počtu přepravovaných zvířat,

c) podání vody a krmiv (je – li to nezbytné) během přepravy,

d) přizpůsobení jízdy tak, aby se zabránilo nadměrným otřesům nebo naklánění.

 

(3) Zvířata lze přepravovat pouze v dopravních prostředcích, které jsou konstruovány tak, aby technicky zabezpečily pohodu zvířat, minimalizovaly možnost jejich zranění při přepravě, umožňovaly pravidelnou kontrolu stavu zvířat a jejich pohody a splňovaly technické požadavky a měly stanovené vybavení.

 

(4) V prostorech přepravních prostředků, v nichž jsou přepravována zvířata, se nesmí manipulovat s volným ohněm, nesmí být současně přepravovány předměty, které by mohly nepříznivě ovlivnit pohodu zvířat nebo poškodit jejich zdraví, zejména látky dráždivé a hořlaviny.

 

(5) Během nakládky, vykládky a převádění zvířat musí být se zvířaty zacházeno šetrně.

 

(6) Psy není dovoleno přepravovat v uzavřených prostorách aut bez dostatečného přístupu světla. Při přepravě musí být psi pod dohledem člověka. Psům musí být umožněno pravidelné venčení a musí mít možnost venčení alespoň v intervalech, na jaké jsou zvyklí.

 

(7) Ponechání psa v uzavřeném dopravním prostředku bez dozoru člověka je povoleno pouze výjimečně a krátkodobě. Psu musí být v takovém případě zajištěn dostatek vzduchu, prostoru, případně světla a dále vhodná teplota prostředí (např. funkční klimatizace v létě a topení v zimě). Delší ponechání psa v uzavřeném prostoru dopravního prostředku může být považováno za týrání.

 

 

Čl.  8

Způsob zabezpečení první pomoci a veterinární péče

 

(1) Pořadatelé zabezpečí na veřejném vystoupení zvířat veterinární péči o zvířata včetně poskytnutí první pomoci a zajištění odborné služby veterinárním lékařem.

 

(2) Pořadatelé zabezpečí na veřejném vystoupení psů dostatečný prostor pro veterinární přejímku psů. Veterinární přejímku psů provedou veterinární lékaři v dostatečném počtu, podle počtu přihlášených psů. Jejich účast zajistí pořadatel. Veterinární lékaři budou dále vykonávat veterinární dozor v průběhu veřejného vystoupení , veterinární péči o psy, včetně poskytnutí první pomoci. Veterinární lékař bude přítomen na místě po celou dobu trvání veřejného vystoupení nebo provede veterinární přejímku psů a dále bude k dispozici na telefonu tak, aby se na telefonickou výzvu mohl neprodleně dostavit do místa konání.

 

 

Čl.  9

Způsob poučení osob o ochraně zvířat

 

Pořadatelé provedou poučení osob, které se aktivně zúčastní veřejného vystoupení zvířat, ve vztahu k ochraně zvířat a jejich pohodě podle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, § 4 vyhlášky č. 5/2009 Sb., o ochraně zvířat při veřejném vystoupení a při chovu a tohoto Řádu následujícím způsobem: ústně před zahájením veřejného vystoupení a včasném vyvěšením na webových stránkách akce.

 

 

Čl.  10

Důvody k zastavení veřejného vystoupení

 

(1) Pořadatelé jsou oprávněni a povinni zamezit nevhodnému chování účastníků veřejného vystoupení, za takové chování se považuje zejména:

Ø      nedostatečné ovládání psa, nebo hrubé zacházení s ním,

Ø      pokračování v činnosti s poraněným nebo nemocným psem, kterému to působí utrpení,

Ø      použití nedovolených nebo poškozených pomůcek a výstroje psa, které mohou působit psu utrpení,

Ø      používání pomůcek využívajících elektrický impuls nebo chemický účinek,

Ø      zvedání ležících psů tahem za ušní boltce, končetiny nebo ocas, nebo vlečení za ně.

 

(2) Pořadatelé jsou oprávněni a povinni

a) ukončit činnost v případě nevhodného chování účastníků se psy nebo návštěvníků při veřejném vystoupení zvířat,

b) zastavit konání veřejného vystoupení při nezpůsobilosti podmínek (terénu, zařízení, vybavení atd.) pro veřejné vystoupení, které vyvolaly nebo  mohou vyvolat utrpení zvířat,

c) stanovit, aby zvířata, která svým chováním ohrožují bezpečnost osob nebo ostatních zvířat, byla vyřazena z veřejného vystoupení,

d) zastavit konání veřejného vystoupení při výrazném zhoršení klimatických podmínek, živelné (požár apod.) nebo jiné události, která by mohla způsobit utrpení zvířat,

e) vyloučit zvíře z veřejného vystoupení v případě, že by se u tohoto zvířete projevily příznaky nemoci, stresu či jiné negativní příznaky, které by vedly k utrpení zvířete.

 

 

Čl.  11

Platnost a účinnost Řádu

 

(1) Tento řád je platný pouze ve znění schváleném Ministerstvem zemědělství; změny tohoto Řádu musí být projednány a schváleny  Ministerstvem zemědělství.

 

(2) Tento Řád nabývá platnosti a účinnosti dnem právní moci rozhodnutí o schválení  Ministerstvem zemědělství.

 

 

 

 

                                                 Flajšingerová, Hamrlová, Haschková

 

 

 

 

epson686.jpg

 

 

 

epson687.jpg

 

 
 

 

Poslední fotografie